• <cite id="sqkts"></cite>

  <cite id="sqkts"></cite>
   1. Selection Process

    Rekrutacja

    Poszukujemy absolwentów ró?nych kierunków studiów, którzy posiadaj?c wymagane umiej?tno?ci i kwalifikacje wraz z odpowiednim do?wiadczeniem zawodowym i cechami osobowymi b?d? stanowi? warto?? dodan? dla naszych klientów na ca?ym ?wiecie.

    Przebieg rekrutacji

    W pierwszym kroku procesu rekrutacji prosimy kandydatów o wype?nienie wniosku na stronie. Nale?y za??czy? CV w j?zyku angielskim i zachowa? dokument bez polskich znaków w nazwie pliku.

    Drugim krokiem procesu jest wst?pna telefoniczna rozmowa kwalifikacyjna z przedstawicielem zespo?u ds. Pozyskiwania Talentów. Najlepsi kandydaci otrzymaj? zaproszenie na spotkanie z przedstawicielem biznesu w celu dalszej weryfikacji. Sukces na tym etapie zostanie zwieńczony ofert? zatrudnienia i wtedy zostaje ju? tylko z niecierpliwo?ci? czeka? na rozpocz?cie kariery w State Street.

    Rozpocznij karier? w State Street

    Poszukujemy:

    • Studentów ostatnich lat studiów, którzy ??cz? w sobie doskona?? umiej?tno?? komunikacji ze zdolno?ciami akademickimi
    • Absolwentów z tytu?em licencjata lub magistra w dziedzinie ksi?gowo?ci, finansów, biznesu lub ekonomii — cho? rozpatrujemy tak?e podania kandydatów-absolwentów z innych dziedzin
    • Osób poszukuj?cych pracy w sektorze us?ug finansowych

     

    Charakterystyka idealnego kandydata:

    • Dobrze rozwini?te umiej?tno?ci organizacyjne i my?lenia analitycznego
    • Umiej?tno?ci komunikacji interpersonalnej, ustnej i pisemnej
    • P?ynna znajomo?? j?zyka angielskiego w mowie i pi?mie
    • Umiej?tno?? wykonywania zadań indywidualnie i w zespole
    • Znajomo?? aplikacji Microsoft Office oraz otwarto?? na poznawanie nowych technologii/systemów
    • Profesjonalizm, niezawodno?? i wiarygodno??

     

    Aplikuj teraz
    Nale?y wybra? Europe/Middle East/Africa, przeczyta? i zaakceptowa? polityk? ochrony prywatno?ci, a nast?pnie rozpocz?? wyszukiwanie wpisuj?c Poland jako s?owo klucz w okienku wyszukiwarki.

    Stanowiska wy?szego szczebla tzw. ‘advanced-level’

    Zapoznaj si? z nasz? propozycj? rozwoju swej kariery w ramach naszej kadry menad?erskiej. Poszukujemy kandydatów najlepiej z udokumentowanym do?wiadczeniem w sektorze us?ug powierniczych oraz/lub ksi?gowo?ci ds. funduszy inwestycyjnych. Kandydaci musz? posiada? udokumentowan? histori? z zakresu zarz?dzania personelem, doskona?e umiej?tno?ci komunikacyjne – w tym p?ynn? znajomo?? j?zyka angielskiego w mowie i pi?mie – oraz zdolno?ci przywódcze.

    Aplikuj teraz
    Nale?y wybra? Europe/Middle East/Africa, przeczyta? i zaakceptowa? polityk? ochrony prywatno?ci, a nast?pnie rozpocz?? wyszukiwanie wpisuj?c Poland jako s?owo klucz w okienku wyszukiwarki.

     

     

    va天堂免费视频