• <cite id="sqkts"></cite>

  <cite id="sqkts"></cite>
   1. Management Team

    Scott Newman
    Dyrektor Zarz?dzaj?cy i Cz?onek Zarz?du State Street Bank GmbH, Oddzia? w Polsce

    Scott Newman jest dyrektorem zarz?dzaj?cym i cz?onkiem zarz?du State Street Bank GmbH, oddzia? w Polsce. Scott przewodniczy lokalnemu zespo?owi menad?erskiemu i odpowiada za rozwój dzia?alno?ci firmy. Oddzia? State Street w Polsce powsta? w listopadzie 2007 roku. Od tamtej pory biuro mocno rozros?o si? i obecnie zatrudnia ponad 2000 pracowników dostarczaj?cych us?ugi ksi?gowo?ci funduszy inwestycyjnych, instrumentów pochodnych, wyceny papierów warto?ciowych, administracji funduszy typu hedge fund oraz analiz ponad 190 klientom 10 biur State Street.

    Przed do??czeniem do State Street w Krakowie, Scott Newman pracowa? w Monachium, gdzie kierowal pracami nad zak?adaniem krakowskiego biura jednocze?nie zajmuj?c stanowiska obejmujace zarz?dzanie relacjami oraz zarz?dzanie projektami (PMO). Scott do?aczy? do State Street w roku 2003, w wyniku przej?cia przez State Street globalnych us?ug powierniczych Deutsche Banku. W tym czasie pracowa? w biurze we Frankfurcie i by? mocno zaanga?owany w proces przej?cia i integracji.

    W Deutsche Bank, Scott Newman zajmowa? stanowiska w dziale obs?ugi klienta us?ug powierniczych, biurze rozwoju produktu oraz PMO.

    Scott posiada tytu? licencjata w zakresie Administracji Biznesu, mówi biegle po niemiecku.

     

    Renata Szostak
    Dyrektor ds. Personalnych

    Renata Szostak jest dyrektorem dzia?u Globalne Zasoby Ludzkie (GHR) dla State Street Bank Gmbh, Oddzia? w Polsce. W ramach swych obowi?zków odpowiada za zarz?dzanie dzia?em zasobów ludzkich, w tym: kontrol? i monitoring listy p?ac, czynno?ci sprawozdawcze wewn?trzne i wobec organów nadzoru, zgodno?? z lokalnymi przepisami o zatrudnieniu i polityk? firmy, kontrol? wynagrodzeń i ?wiadczeń, jak równie? rozwój talentów. Do State Street do??czy?a w roku 2008. Jest cz?onkiem rady nadzorczej.

    Przed do??czeniem do State Street, Renata Szostak pracowa?a ponad osiem lat dla RR Donnelley, dostawcy us?ug drukarskich z siedzib? w US, firmy zatrudniaj?cej ponad 2000 pracowników w Polsce. Jako zast?pca kierownika ds. personalnych, odpowiada?a za szereg zadań z obszaru spraw personalnych dla oddzia?ów w Polsce, Rosji i na W?grzech, w tym tak?e wsparcie w trakcie zak?adania biur firmy w Rosji i na W?grzech oraz przewodzi?a implementacji systemu HRIS w EMEA, który zawiera? interfejsy umo?liwiaj?ce prowadzenie dokumentacji p?acowej.

    Renata uzyska?a tytu? magistra na kierunku zarz?dzanie biznesem Wy?szej Szko?y Zarz?dzania z akredytacj? Oxford Brookes University, a tak?e posiada dyplom magistra North London University na kierunku europeistyka. Obszary jej specjalizacji to: prawo pracy w CEE, zarz?dzanie lud?mi, zaanga?owanie pracowników oraz wynagrodzenia i ?wiadczenia.

     

    Paul McCready
    Dyrektor Operacyjny dzia?u Ksi?gowo?ci Funduszy Inwestycyjnych dla Niemiec i Holandii oraz Dyrektor State Street Global Exchange

    Paul McCready odpowiada ze dostarczenie us?ug i zarz?dzanie operacjami dzia?u ksi?gowo?ci ds. Funduszy Niemiec i Holandii oraz operacji z zakresu State Street Global Exchange.

    Przed rozpocz?ciem pracy w State Street w Krakowie w lipcu 2010 roku, Paul McCready pracowa? w Edynburgu, UK, gdzie by? odpowiedzialny za ksi?gowo??, us?ugi powiernicze oraz obs?ug? klientów instytucjonalnych z siedzib? w Europie i regionie ?rodkowego Wschodu.

    Paul McCready pracuje w State Street od dziewi?tnastu lat i posiada dwudziestoczteroletnie do?wiadczenie w sektorze finansowym.

     

    Ewa Barkan-S?aboń
    Dyrektor Finansowy

    Ewa Barkan-S?aboń odpowiada za aspekty finansowe dzia?alno?ci State Street w Polsce, w tym ksi?gowo??, przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego, rozliczenia podatkowe oraz kontakty z urz?dem podatkowym oraz sprawozdania wobec organów nadzoru. W sk?ad jej obowi?zków wchodz? tak?e czynno?ci zwi?zanie z planowaniem finansów i analiz?, tzn. bud?et, prognozy finansowe oraz wsparcie konsultacyjne ró?nych inicjatyw biznesowych poprzez analizy finansowe i raporty. Pracuje w State Street od kwietnia 2008 roku.

    Przed rozpocz?ciem pracy w firmie State Street, Ewa Barkan-S?aboń zajmowa?a stanowisko kontrolera finansowego w polskiej filii du?ego skandynawskiego producenta tytoniu - Skandinavisk Tobakskompagni A/S. Posiada dyplomy magistra z zarz?dzania oraz MBA Uniwersytetu w Illinois.

    va天堂免费视频